Tefsir

Tefsir
Sırala:  
 • Ahkamul Kuran Cessas Tefsiri 8 Cilt Takım
  Ahkamul Kur'an-Cessas Tefsiri- 8 Lüx Cilt Takım- (Cessas)

  Hanefî mezhebinin meşhur fakihlerinden Ahmed b. Ali, Ebû Bekr er-Râzî el-Cassâs el-Hanefî 305/917 de Rey şehrinde doğmuş, zamanın siyâsî ve ilmî merkezi olan Bağdat’a gidip İslâmî ilimleri öğrenmiş ve sonunda Bağdat’taki Hanefî âlimlerinin başkanlığına kadar yükselmiştir. Bu vazifesine ölümü olan 370/981 tarihine kadar devam etmiştir.

  Cassâs, zamanında fıkıh, hadis ve dil sahasında şöhrete ulaşmış olan âlimlerden ders almış, kendisini İslâmî ilimler alanında yetiştirmiştir. O, her şeyden önce dirayetli bir fakîhtir. Müfessir ve muhaddis olan yönü de eksik değildir. Bazı kaynaklar onu, fakîhlerin tabakalarından "Ashab-ı Tahrîç” den daha üst mertebede olan "el-Müctehidu fi’l-Mes’ele” mertebesinde görmektedirler. Müellifimiz, dinden inhiraf, zulüm ve haksızlık karşısında feveran eden ve sözünü esirgemeyen bir karakter yapısına sahiptir. Halifenin başkadılık teklifini kabul etmemiştir. Ona yapılan Mûtezîlîlik ithamının kabule şayan yönü yoktur. Zira onun bu fırka ile ilgisinin olmadığı "Cassâs ve Fıkhî Tefsiri” adlı eserde delilleriyle ortaya konulmuştur. Bağdat’taki Hanefilerin başı olması sebebiyle Cassâs’tan istifâde etmek için, çeşitli İslâm memleketlerinden kendisine akın akın talebeler gelmiş, pek çok talebe yetiştirmiş ve aralarından tanınmış fakihler çıkmıştır.

  Cassâs’ın telif ettiği eserler, onun keskin zekâsının, kuvvetli muhakemesinin ve meselelere olan vukufunun meyveleridir. Tefsiri ve diğer bir iki telifi dışındaki eserleri, Hanefî mezhebinin ileri gelen müçtehidlerinden İmam-ı Muhammed, et-Tahâvî, el-Hassâf, el-Kerhî gibilerin muhtasar olan eserlerinin şerhi mahiyetindedir. Böyle muhtasar eserleri şerhedebilmek, ancak mezhebin derinliklerine ve inceliklerine vâkıf olan kimseler tarafından mümkün olabilir. Kaynaklarda Cassâs’ın on iki eseri zikredilmektedir.

   
  Ebû Bekir Ahmed Cessâs itisam yayınları
  Sepete Ekle
  325.00 TL
  650.00 TL
 • Beğavi Tefsiri Mealimut Tenzil 8 Cilt
  BEĞAVÎ TEFSÎRİ
   
   
  (MEÂLİMU’T-TENZÎL)
   
  Ebu Muhammed Muhyissünne el Huseyn b. Mesud
  b. Muhammed el-Ferrâ
  el-Beğavî
   
   
   
  Tahkik ve Tahric:
  Muhammed Abdullah en-Nemir
  Dr. Osman Cuma Dumeyriyye
  Suleyman Musellem el-Haraş

   
   
  Mütercimler: A. Alpaslan Tunçer - Nurgül Özdemir - Ayşegül Özdemir

   

  Büyük Boy * Şamua Kağıt * 8 Cilt  * Toplam 4912 sayfa
   
   
  İmam Beğavî’nin Hayatı
   İmam, hafız, fakih, müçtehid, muhyissünne, Ebû Muhammed el-Huseyn İbn Mesud İbn Muhammed el-Ferrâ el-BeğavîŞafiî’dir. Ruknuddin lakabını almıştır.
  Allah’ın yüce kitabına ve nebisinin sünnetine hizmet etmişâlimlerdendir. Bunlarla ilgili ilimleri öğrenmeye ve öğretmeye, bu ilimlerin hazinelerini ortaya çıkarmaya ve bu ilimlerle ilgili eserler telif etmeye kendisini vermiştir.
  "Beğavî” ismi kendisine Horasan’da Merv ve Herat arasında ‘Bağ’ veya ‘Bağşur’ denilen beldeye nisbetle verilmiştir.[1]Ayrıca Kürk alıp sattığı için kürkçü anlamında olan "Ferrâ” ismiyle de anılmıştır.
  Doğum Tarihi:
  Hayatını aktaran eserlerde doğduğu yıl ile ilgili bilgi verilmemektedir. Sadece Yakut el-Hamevi ‘Mucemu’l-Buldan’da Hicri 433 yılında doğduğunu söylemiştir. Ancak ez-Zirikli ‘el-A’lam’da Hicri 436 yılında doğduğunu söyler.
  Vefatı:
  Hicri 516 yılında şevval ayında Horasan bölgesinde bir şehir olan Mervurruz’da yetmişli yaşlarında iken vefat etmiş, Şeyhi KadıHuseyn’in yanına defnedilmiştir.
  Akidesi:
  İmam Beğavî, Kitap ve Sünnet’e bağlı kalan selefi salihin imamlarındandır. İtikad konularında, özellikle de Allah’ın isim ve sıfatlarıyla ilgili konularda Ehli Sünnet âlimlerinin metoduna bağlı kalmıştır. Bununla ilgili bazı örnekler verelim: Müslim’in kader konusunda "Allah’ın kalpleri istediği gibi çevirmesi” bâbında[2]rivâyet ettiği hadisle ilgili olarak şöyle der:[3]
  "Hadiste zikredilen parmak ifadesi Allah’a ait bir sıfattır. Kitap ve sünnette Allah’ın sıfatlarıyla ilgili olarak bu kabilden zikredilen her şey bu şekilde kabul edilir. Örneğin nefs, vech (yüz), ayn (göz), yed (el), ricl (ayak), el-ityan ve el-mecî (geliş), en-nüzûl (dünya semasına inişi), el-istiva (Arş’a istiva etmesi), ed-dahk ve’l-ferah (gülmek ve sevinmek) ve zikredilen bu gibi şeylerin hepsi Allah’u Teâlâ’nın sıfatlarındandır. Vahiy yoluyla bunlar bize ulaşmıştır, bunlara iman etmek, bunları zahirleri üzere, olduğu gibi, te’vil[4]etmeksizin, teşbihte[5]bulunmaksızın, Allah’ın hiçbir şeyde yaratılanlara benzemeyeceğine, zatı yaratılmışlara benzemediği gibi sıfatlarının da onlara benzemeyeceğine inanarak kabul etmek vâciptir. "Onun benzeri yoktur, o semi’ (işiten)dir, basir (gören)dir.”
  Ümmetin ilkleri ve Ehli Sünnet âlimleri bu yol üzere yürüdüler. Allah’ın sıfatlarını olduğu gibi kabul edip iman ettiler, te’vile ve temsile[6]sapmadılar. Bu sıfatların hakikatini bilmeyi ise Allah’a havale ettiler” der ve bu konuda Ehli Sünnet âlimlerinin sözlerini aktarır.
  Beğavî’nin biyografisini yazan âlimlerin söyledikleri de bu doğrultudadır. İbn Şehbe, "et-Tabakâtu’ş-Şafiîyye”de[7]onun hakkında şöyle der: "Alim, ilmiyle amel eden ve selef âlimlerin yolu üzere giden birisiydi.” Taşköprüzade "Miftahu Dari’s-Saade”de[8]: "Dinde sahih akideye sahipti” der.
   
  MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ
   "Yakın arkadaşlarımdan bir grup ilim öğrenmek için bana gelerek vahyin işaret ettiği anlamlar ve âyetlerin tefsiri ile ilgili bir kitap yazmamıistediler. Allah’ın yardımını ve kolaylaştırmasını dileyerek, Rasûlullah’ın da (sallallâhu aleyhi ve sellem) vasiyetine uyarak onların isteklerine icabet ettim. Zira Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ebû Said el-Hudri’nin (radıyallâhu anh) rivâyet ettiğine göre şöyle demektedir: "Yeryüzünün başka bölgelerinden insanlar size gelir ve dini anlayıp öğrenmek isterler. Böyle kimseler size geldiklerinde onlarla ilgilenip kendilerine güzel davranın.”[9]İlmi derlemek konusunda selefin yoluna tâbi olarak, bizden sonrakilere ilim bırakmak amacıyla bu kitabı yazdım. Yaptığım, öncekilerin ortaya koyduklarına yeni bir şeyler katmak değildir. Aradan uzun bir süre geçip, ilim talep edenlerin ciddiyetleri ve gayretleri azaldığında ortaya çıkan yenilenme ihtiyacına cevap vermesi amacıyla uyarmak ve teşvik etmek için yapılan bir çalışmadır.
  Benden istekleri üzerine, Allah’ın en güzel şekilde yardım etmesiyle, uzun ve bıktırıcı olmadığı gibi, kısa ve anlaşılmaz da olmayan bir kitap ortaya koydum. Okuyanlara faydalıolmasını diliyorum.
  Kitapta, İmam Ebû Nasr Muhammed İbn Ahmed İbn Ali el-Mervezi’den tilaveten ve rivâyeten okuduğum üzere, meşhur olan kişilerin kıraatlerini ve tercihlerini zikrettim.
  Kıraatleri ittfakla caiz olduğundan bu kimselerin kıraatlerini zikrettim. Âyetlerin tefsiriyle uyumlu olan veya bir hükümle ilgili olan hadisleri zikrettim. Şüphesiz Kitap, sünnetin açıklamasını gerektirir. Dinle ilgili olan işler ve şeriat bu ikisi üzerine kuruludur. Bu hadisler, hadis imamlarıve hafızlarının kitaplarındandır. Münker olan ve tefsire uygun olmayan hadisleri kitabıma almadım. Bu ilmi isteyen kimseler için mübarek olmasını diliyorum. Başarı Allah’tandır.

  Yayına Hazırlayanlarınİzlediği Yöntem
  Bu değerli eseri yayına hazırlamada izlediğimiz adımları şu şekilde sıralayabiliriz:
  1- Baskıya hazırladığımız metin, müellifin yazmış olduğu asıl metin olduğuna kanaat getirdiğimiz metindir. Bunu yaparken tahkikte el yazmasınüshalardan birini esas aldık. Asıl nüshayı esas almakla birlikte "B” nüshasıyla da karşılaştırdık. Herhangi bir kelimede farklılık olduğunda asıl nüshadakinin doğru olmadığına kanaat getirdiğimizde, doğru olanı yazıp bunun asıl nüshada farklı olduğunu dipnotta belirttik. Bazı kelimelerde manayı etkilemeyen farklar olduğunda[10], kitabın hacminin büyümemesi ve gereksiz ayrıntılarla dipnotları çoğaltmamak için bunlara dipnotta işaret etmedik.
  2- Müellifin, âyetlerin tefsirinde delil olarak getirdiği âyetlerin hangi sûrede geçtiği ve âyet numaralarını ekleyerek asıl tefsir edilen âyetlerden ayırt edilmesi için farklıparantez kullanarak yazdık.
  3- Metinde geçen Rasûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) hadislerinin ayrıntılıolarak tahricini yaptık, kitap, bâb, cüz ve sayfa numaralarını verdik ki gerektiği durumlarda asıl kaynaklardaki geçtiği yerlere kolayca ulaşılabilsin.
  Eğer hadis Sahihayn’da veya bunlardan birinde ise sadece bu kaynaktaki yerini vermekle yetindik. Zira bu ikisinde geçen hadislerin sahihliği kabul edilen bir şeydir. Ümmet bu iki hadis kaynağını sahih olarak kabul etmiştir. Ancak eğer hadis bu ikisinde geçmiyor da diğer kaynaklarda geçiyorsa, örneğin sünenlerde, musannaflarda veya müsnedlerde geçiyorsa, âlimlerin hadis hakkındaki tenkitlerini aktardık. Örneğin hafız İbn Hacer, Munzirî, Heysemî ve diğerlerinin görüşlerini aktardık. Zayıf ve uydurma hadislerin –ki bunlar çok azdır- hükmünü ve illetlerini ayrıntılı olarak aktardık.
  Hadisler Sahihayn’da veya diğerlerinde olsun, musannıf (Beğavî) bunu "Şerhu’s-Sünne” adlı kitabında tahric etmişse oradaki yerine de işaret ettik. Bunu yaparken, hadislerin senetlerindeki ravi zinciriyle ilgili birçok hatayı da düzeltme imkanı bulduk. Ayrıca bu Beğavî’nin hadis ve onun anlamıyla ilgili görüşlerini de anlamayı kolaylaştırmışolmaktadır.
  4- Esbabı Nüzûl ile veya âyetlerin nüzûlü ile ilgili rivâyetleri, bunların hadis kitaplarındaki, Esbabı Nüzûl kitaplarındaki ve diğer tefsir kitaplarındaki kaynaklarını belirttik: ed-Durru’l-Mensur, Tefsiru’t-Taberî ve Tefsiru İbn Kesir gibi.
  5- Bir görüşün tercih edilmeyen görüş olduğunu bildirmek veya İsrailiyyattan olan rivâyetlere dikkat çekmek gerektiğinde bununla ilgili dipnotlar düştük.
  6- Okuyucuya, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla metnin düzenini, noktalama işaretlerini tekrar gözden geçirdik ve gereken değişiklikleri yaptık.
  7- Kitaptan daha kolay faydalanılabilmesi, bir âyetin tefsirinin aranmasıdurumunda daha çabuk ulaşılması için sayfanın üst kısmına sûre ismi ve cüz rakamını koyduk.
  Yaptığımız çalışmanın mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz. Belki çalışmanın birkaç kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir. Allah nasip ederse, araştırmacı kardeşlerimizin yardımı ve yapacaklarıdüzeltmelerle bu çalışmamızı sonraki baskılarda daha da düzeltilmiş şekilde yayınlayabiliriz.
  "Hak etmediğimiz halde nimetini bize bağışlayan, gereken şükrü yerine getirmeyip kusur ettiğimiz halde bize olan nimetinin devam etmesini sağlayan, bizleri insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmete mensup kılan Allah’tan, bize kitabını ve nebisinin sünnetini anlamayı sağlayacak bir anlayış, onun hakkını eda edebilmeyi ve nimetinin artmasını sağlayacak söz ve amel nasip etmesini istiyoruz. [11]
  Allah’tan bu amelimizi kabul etmesini, bunu sırf kendi rızası için kılmasını, muhlis olan kullarına verdiği karşılıkla bizi mükâfatlandırmasını diliyoruz.
  Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.
  Tahkik edenler
    BU TEFSİR HAKKINDA İBN TEYMİYYE'NİN GÖRÜŞÜ
   Allameİbn Teymiyye şöyle der: "Beğavî’nin tefsiri, Sa’lebî’nin tefsirinin muhtasarıdır. Ancak o tefsirini uydurma hadislerden ve bid’at fikirlerden korumuştur.” Kendisine "ez-Zemahşeri’nin tefsiri mi, Kurtûbî’nin tefsiri mi yoksa Beğavî’nin tefsiri mi ‘Kitap ve Sünnet’e daha uygundur?” diye sorulduğunda: "Hakkında sorulan üç tefsirin bid’atlerden ve zayıf hadislerden en uzak olanı Beğavî’nin tefsiridir”[12]demiştir.
   
   
  [1]        Es-Sem’âni ‘el-Ensab’ adlı eserinde bunun aslın hilafına türetilmiş şâz (kural dışı) bir nisbet olduğunu söyler.
  [2]        Müslim 4/2654.
  [3]        Beğavî,Şerhu’s-Sünne, 1/166-171
  [4]        Buradaki anlamıyla "Te’vil”: Sözü, geçerli bir delil bulunmaksızın açık anlamından, tercih edilmeyen başka bir anlama çevirmektir.(Çev)
  [5]        Teşbih: Benzetmek demektir. Benzetilen iki şey arasından birçok yönden eşitlik bulunmasıgerekir.(Çev)
  [6]        Temsil: Örneklendirmek demektir. İki şey arasında her yönden denklik bulunmasıgerekir.(Çev)
  [7]        1/310.
  [8]        2/102.
  [9]        Tirmizî, el-İlm, 7/409-410, "Bu hadisi, Ebû Harun el-Abdi’nin rivâyeti dışındaki bir yoldan bilmiyoruz” der. Ebû Harun el-Abdi’nin adı, İmara b. Cuveyn’dir, metruktur, yalancılıkla itham edilmiştir ve şiidir, el-Cerhu ve’-Ta’dil, 6/363; el-Mizan, 3/173; Tehzibu’t-Tehzib, 7/262; ed-Duafâ ve’l-Metrukin, s.192; Takribu’t-Tehzib; Lisanu’l-Mizan, 7/321; İbn Mâce, Mukaddime’sinde tahric etmiştir, 1/91-92, yine bu hadisi Ebû Hureyre’den tahric etmiştir, senedinde el-Muallâ b. Hilal vardır, Ahmed, İbn Main ve başkaları onun yalancı olduğunu söylemişlerdir, birçok kişi onun hadis uydurmacısı olduğunu söylemiştir, bkz. el-Cerhu ve’t-Ta’dil, 8/331; el-Muğni, 2/671; el-Mizan, 4/152; et-Takrib; Tehzibu’t-Tehzib, 10/240; Lisanu’l-Mizan, 7/394.
  [10]       Örneğin atıf yaparken ‘fâ’ harfi yerine ‘vav’ harfinin kullanılması gibi.
  [11]       İmamŞafiî’nin er-Risale adlı kitabının girişinden: s.19.
  [12]         Fetâva, Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye, 13/386.
  Polen Yayınları
  Sepete Ekle
  250.00 TL
  500.00 TL
 • Gençler İçin Kur'an-ı Kerim Tefsiri

   

  Gençler İçin Kur'an-ı Kerim Tefsiri
  4 Cilt * Her cilt 600-616 sayfa * Şamua kağıt * Büyük boy * Ciltli
   
   
  Mecdi Fethi es-Seyyid 
   

   

  Mısırda basıldı....
  Endonezya ve Malezya'dan sonra
  Şimdide Türkiye'de
   
   
   
   
  Sepete Ekle
  112.50 TL
  225.00 TL
 • Tefsirus sadi
  Ürün Bilgisi

  Yüce Kuran a ve sahih sünnet e dönmek, Kuran ve sünneti bu ümmetin selefinin anladıkları ölçülerle anlamak, hayatın her sahasına Kuran ve Sünneti hakim kılmak.

  Bu konuda Allahu Teala nın şu ayeti bize yol göstermektedir: Hidayet kendisine tebliğ edildikten sonra kim Rasule karşı çıkar ve mü?minlerin yolundan başka bir yola saparsa, onu seçmiş olduğu yolda bırakır, cahenneme atarız. O, ne kötü bir düşüştür.

  Nisa: 115 

   

   

  Çeviren: M. Beşir Eryarsoy 
  Yayın Yılı: 2014
  Şamuha Kağıt
  16,5x24,5 cm
  Ciltli
  ISBN:9758810251
  Dili: TÜRKÇE

  5 Cilt Abdurrahman B.Nasır es-Sa'di
  Sepete Ekle
  160.00 TL
  400.00 TL
 • Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri
  Muhtasar İbn Kesir Tefsiri
  (Tahkikli ve Tahriçli)
   
  Toplam 7 Cilt * Her cilt 640-656 sayfa * Şamua kağıt * Büyük boy * Ciltli
  Tahkik: Abdurrezzak el-Mehdi 
  Muhtasar: Ahmed Şakir el-Mısri 
  Tercüme: M. Beşir Eryarsoy - Dr. Savaş Kocabaş
   
   
   
   
  Sepete Ekle
  200.00 TL
  400.00 TL
 • Tefsirül Münir 15 Cilt Büyük Boy
  Ürün Bilgisi
  Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Bu, eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir.Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. Âyetler ilk önce konu başlığı verilerek bölümlere ayrılmış, ardından i'rab'ı, daha sonra sırasıyla araştırmacılar için son derece önemli olan belâgatı yapılmıştır. Kelime ve İbarelerin anlamı verilmiş, sonra sırasıyla âyetler arası ilişki, var ise nüzul sebebi, âyetlerin geniş bir şekilde tefsiri verilmiştir. Sonunda da maddeler halinde âyetlerden çıkan hüküm ve hikmetler sıralanmıştır. Tefsirde kullanılan bütün hadislerin ve rivâyetlerin sıhhat ve zayıflık dereceleri belirtilmiştir. Kur'ân'dan çıkan gündelik hayata yönelik bütün fıkhî hükümler teferruatlı bir şekilde ve fıkıh mezheplerinin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Müfessirin aynı zamanda bir fıkıhçı olması, bu tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bir başka özelliktir. Müfessir Taberî, İbni Kesir, Kurtubî, Râzî, Menar, Zemahşerî gibi güvenilir tefsirlerden alıntılar yapmıştır. Bu yönüyle hem rivâyet hem dirâyet tefsiridir. 

  Yazar : VEHBE ZUHAYLİ
  Çeviren :Dr. Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, Hamdi Arslan, Dr. Halil İbrahim Kutlay, Nurettin Yıldız
  Yayınevi : RİSALE
  Kağıt Tipi : ŞAMUA
  Baski Yılı : 2017
  Kapak Tipi : CİLTLİ
  Dili : TÜRKÇE
  Vehbe Zuhayli Risale Yayınları
  Sepete Ekle
  0.00 TL
  750.00 TL
 • Beydavî Tefsiri Tam Metin Şamua 5 Cilt

  Beydavî Tefsiri (Tam Metin, 5 Cilt)

  Kadı Beydavi

  Terceme: Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk

  Şamua Kağıt, 3200 Sayfa, 16x24 cm

  Lüks Bez Cilt

  ------------------------------------------

  Beydavî Tefsiri (Tam Metin)

  (Envarü't Tenzil Ve Esrarü't Tevil)

   

  Kadı Nasırüddin Ebu Said Abdullah bin Ömer bin Muhammed

  eş – Şirazî el- Beydavî

  (585 – 685 h / 1189 – 1286 m)

   

  Kadı Beydavî, hemen hemen bütün İslam ilimleri dallarında ve diğer alanlarda ölümsüz eserler bıraktı. Hiç şüphesiz bunların içinde en önemlisi ve meşhuru Envarü’t – Tenzil ve Esrarü’t – Te’vil adındaki elimizde bulunan ve tercümesini okuyucularımıza sunduğumuz Beydavî Tefsiri’dir.

   

  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi adlı eserinde şöyle der:

  Gerçek şudur ki bu tefsir, yazılış itibarı ile külfetten beri, akıcı bir üsluba haiz, müfessirlerin bildirdikleri birçok vecihleri pek muciz (kısa) bir tarzda içine almaktadır. Bir kısım mutasavvifane, hakîmane beyanatı muhtevidir. Defalarca gözden geçirilmiş, fazlalıklar atılmıştır. O nedenle ilim kürsülerinde tedris edilmiştir (daha da öteye gidilerek Padişah meclislerinde seçme alimler tarafından takrir edilmiş, aynı kalitede dinleyici ulema tarafından heyecanla izlenmiştir. Buna da Osmanlı tarihinde Huzur dersleri denilmiştir. Abdülvehhab Öztürk).

   

  Beydavî merhum, bu kıymetli eserinin mukaddimesinde diyor ki: İlimlerin kadr ü kıymetçe en büyüğü, şeref ve adaletçe en yükseği tefsir ilmidir. Bu, dinî ilimlerin başı ve reisidir. Şer’-i şerif kaidelerinin binası ve anasıdır. Tefsir yazmaya tefsir hakkında söz söylemeye o kimse layıktır ki, dinî ilimlerin hepsinde, usul ve furuunda akranından üstün ola. Arabî sanatların, edebî fenlerin bütün nevilerinde yüksek bir mevki sahibi ola.

  Şu kadar var ki iktidarımın noksanı buna girişmemi engelliyor, bu makamda durmaktan beni men ediyordu. Ta ki istihare ettikten sonra mazhar olduğum doğuşlar sayesinde tereddütten kurtuldum ve tamam edince de Envarü’t – tenzil ve Esrarü’t – te’vil (tenzilin nurları ve tevilin sırları) adını verdim.

   

  Celalüddin Suyutî diyor ki:

  Keşşaf tefsiri hakkındaki muhtasarların başı Kadı Nasırüddin Beydavî’nin Envarü’t – Tenzil adlı kitabıdır. Kadı, Keşşaf’ı özetlemiş, pek de güzel muvaffak olmuştur. Kadı, Keşşaf’ın itizal hafaganını (çırpıntılarını) keşfetmiş, bunların izalesini tekeline almış, desise ve cidal mevzularını atmış, mühim şeyler yazmış, ilaveler yapmıştır. Artık bu kitabı ayarı halis altın gibi meydana çıkmış, gündüz ortasındaki güneş gibi şöhret bulmuş, mutalaasında ilim sahipleri devam buyurmuştur.

   

  Katip Çelebi merhum da şöyle demiştir:

  Bu tefsir şanı azîm, beyandan müstağnidir (tarife ihtiyacı yoktur). Kadı bu kitabında i’raba, maanî ile beyana (Arap edebiyatına) dair şeyleri Keşşaf’tan; hikmete, kelama dair şeyleri Fahreddin Razi’nin Tefsir-i Kebir’inden; iştikaka (kelime türemesine) dair gerçekleri, latif işaretleri Tefsir-i Rağıb’tan özetlemiştir. Bununla beraber Kadı, kitabına kendi parlak fikrinin mahsulü olan birçok makul vecihler (mülahazalar), makbul tasarruflar da ilave eylemiştir. Bu cihetle sırlar çehresinden şüphe endişelerini gidermiş, ilim sahasında vüs’at ve basireti artırmıştır.

   

  Mütercim Doç Dr. Abdülvehhab Öztürk:

  Beydavî’nin bu tefsirini ne kadar övsek azdır. Bizim bu dev esere hizmetimiz tercüme çapındadır. Bununla beraber günümüzde Arap gramer ve edebiyatına ve tefsir için gerekli ilim dallarına aşina olanların azlığını ve Beydavî tefsirinin şöhretine binaen okumaya çalışanların şevklerini kırmamak için elimizden geleni esirgemediğimizden okuyucularımız emin olabilirler. Bunu temin etmek için şerhlerine, özellikle Şeyhzade, Konevi ve İbn Temcîd’e satır satır bakarak doğru anlamaya çalıştık. Zamirler veya muğlak ifadelerle geçiştirdiği yerleri (parantez içerisinde) gösterdik. Kıraat farklarını doğru okutmak için var gücümüzü sarf ettik. Şahit getirdiği örnek beyitleri tercüme ettiğimiz gibi, bazen ilgili yerleri de Latin harfleriyle gösterdik. Az bir Arapça bilgisi olanın bunların altından kalkması için gayret sarf ettik. Hiçbir kelimeyi atlamamaya, tam tercüme yapmaya özen gösterdik.

  Her kütüphanede bulunmasında büyük fayda görülen Beydavî Tefsiri yayınevimiz tarafından tam metin ve eksiksiz tercüme olarak titiz bir baskı, 5 büyük boy cilt, 3 bin sayfa olarak kültür hayatımıza kazandırılmıştır.

  Kahraman Yayınları
  Sepete Ekle
  140.00 TL
  275.00 TL
 • Hergüne 1 Ders (Hanımlar İçin)
  Âlimlerimizin Dizleri Dibinde
  Her Güne 1 Ders
  (Hanımlar İçin)

  Büyük Boy * Lüx Cilt * Şamua Kağıt * 870 Sayfa
   
  Derleyen: Feyzullah Birışık
   
  İnsanların hangi sebepten olursa olsun bir araya gelmeleriyle birlikte birçok hayrın ve şerrin kapılarıaralanmış olur… Hayrın kapısı aralanır, çünkü bir araya gelerek ilim öğrenilir, dersler yapılır ve Allah zikredilmişolur… Şerrin de kapısı aralanır, çünkü bir araya gelindiğinde dedikodudan tutun, gıybete kadar, malayani konuşmalardan tutun da ailevi sırları paylaşmaya kadar birçok haramların işlenmesi için ortam müsaitliği vardır.
  Zamanlarını çok iyi değerlendirmek için bir araya gelen müslüman hanımlar ders alacağı âlimlerin ehliyetli olup olmadıklarına da bakmak zorundalar… "Dininizi kimden aldığınıza bakın” der büyük imam, İmam Malik…
  Daha çok; sahih kaynak bulmakta ve ders programı hazırlamakta zorluklar çeken hanımlar için düşündüğüm bu projemi hayata geçirmek istedim. Önce aileler için her güne 1 ders derleme çalışmamı çıkardım ve Allah’a hamdolsun, kabul gördü… Birçok yerde derslere başladıkları haberleri gelince hanımlar için de hazırlayayım dedim ve hazırladım…
  Bu kitabı derlerken konularında uzman olan âlimlerimizin en meşhur kitaplarından 52’şer bölümler çıkararak sistematik bir şekilde yerleşirdim… Her gün en az 1 ders yapılarak bir yılda bitirmelerini hedefledim… Öncelikle Esma-ul Hüsna derslerine yer verdim çünkü her ders öncesi Allah’ın en az 1-2 isim ve sıfatlarının öğrenilmesi derslere bereket katar diye düşündüm…
  Daha sonra akide, tefsir, hadis, takva, çocuk yetiştirme ve fıkıh derleri hazırladım… Özellikle hanımlarıdaha çok ilgilendiren konuları seçmeye gayret gösterdim… Rabbim bu çalışmanın, ümmete fayda vermesini nasip etsin…
  Hanımlar İçin Her Güne 1 Ders Kitabındaki Âlimler
  Esma-ul Hüsna dersleri: İbn Kesir – Kurtubi – Beyhaki – es-Sadi – İbn Kayyım el-Cevziyye
  Akaid dersleri: Dr. Mustafa Murat el-Mısri
  Tefsir dersleri: Taberi - Kurtûbi - Beydâvi - İbn Kesir - Seyyid Kutub
  Hadis dersleri: Dr. Bedran el-Iyari
  Takva dersleri: Adil Fethi Abdullah – Muhammed es-Sihavi
  Fıkıh dersleri: Halid el-Huseynan
  Çocuk yetiştirme dersleri: Said Abdulazim
   
   
   
  Sepete Ekle
  30.00 TL
  60.00 TL
 • İbn-i Kesir Tefsiri Tam Metin 12 cilt
  İbn Kesir Tefsiri
  (Tam Metin)
  (Tahkikli ve Tahriçli)
   
  Toplam 12 Cilt * Şamua kağıt * Büyük boy * Ciltli
   
  Tahkik: Abdurrezzak el-Mehdi 
  Tercüme: M. Beşir Eryarsoy - Dr. Savaş Kocabaş
   
  Elimizdeki tefsir kitaplarının zayıf ve mevzu hadislerle ve israiliyatla dolu olduğu iddiası yaygınlaşınca, bu bizi İslâmi kitaplar üzerinde durmaya ve onları şaibe ve şüphelerden arındırmaya itti. Bunların en önemlileri tefsir kitaplarıydı. Bu yüzden tefsir kitaplarındaki hadislerin tahricini yaptık, sahihi ile zayıfını açıkladık, israiliyatları ortaya koyduk. İbn Kesir tefsiri üzerinde bu çalışmayı uygun bulduk.

  Ben, ondaki tahrif ve değiştirmeleri düzelttim. Nüshaların birinde diğerlerinde bulunmayan faydalı bir ziyade varsa onu olduğu gibi bıraktım ve fazla faydası bulunmadığından dipnotta belirtme gereği duymadım. Hadislerdeki eksikliklere hadis kitaplarından yaptığım tamamlamaları ise köşeli parantez içine aldım ve buna dipnotta işaret ettim.

  Kitaptaki baskı hatalarını, tahrifleri ve düzeltme maksatlı değiştirmeleri İbn Kesir’in hadisleri kendilerinden naklettiği Kütüb-ü Sitte, Müsned-i Ahmed b. Hanbel ve Müsned-i Ebi Ya’la ile bazı tefsirlere ve kaynaklara başvurarak düzelttim.

  Abdurrezzak el-Mehdi

   
  Polen Yayınları
  Sepete Ekle
  350.00 TL
  700.00 TL
 • ed-Dürrü’l-Mensûr fit-Tefsîr bil-Me’sûr (16 Cilt)

  ed-Dürrü’l-Mensûr fit-Tefsîr bil-Me’sûr
  Celâleddîn es-Suyûtî

  Eserleriyle zamanımıza dek tüm İslâm âlemine ışık tutarak hizmet vermiş olan İmâm Celâleddîn es-Suyûtî’nin rivayet tefsiri alanındaki bukitabı;
  * Kur’ân-ı Kerîm’in farklı kıraatleri hakkında çok detaylı bilgiler;
  * İbn Abbâs, Mücâhid, Saîd b. Cübeyr, Katâde gibi ilk müfessirler yanında hadis koleksiyonlarının
  tümünde geçen Kur’ân âyetlerinin doğrudan ve dolaylı yorum ve açıklamalarına dair oldukça detaylı rivayetler;
  * Âyetlerin sebeb-i nüzulleri hakkında ulaşılabilecek tüm rivayetler;
  * Zamanımıza dek elyazmaları ulaşmamış yazarımızın bu dev eseri oluşturmakta kaynak olarak kullandığı başta İbn Merdûye, İbnü’l-Münzir, Abd b. Humeyd ve Firyâbî gibi devasa tefsirlerin yanısıra yine bir kısmı kayıp kitaplar kategorisinde olan onlarca eserden alıntılar mevcuttur.
  Bu nadir özellikleriyle elinizdeki bu muhteşem eserin rivayet tefsirlerinin zirvesi denilebilecek
  bir niteliğe sahip olduğunu söylemek gerekir.

   
   
  Celâleddîn es-Suyûtî
  Sepete Ekle
  380.00 TL
  700.00 TL
Sayfa Başına      1 ila 10 arası kayıt gösteriliyor. Toplam kayıt: 27